SUPPORT CENTER

SUPPORT CENTER

ยินดีต้อนรับสู่ Support Center คุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด?
add ticket icon
แจ้งปัญหา
check ticket icon
ติดตามสถานะ

ข้อกำหนดและวิธีการใช้งาน

  1. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งหรือติดตามปัญหาต่าง ๆ เข้ามาได้ตลอดเวลาที่ Support Center
  2. ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดของปัญหา และข้อมูลติดต่อที่ตรงความเป็นจริงและครบถ้วน เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
  3. หลังจากที่ผู้ใช้บริการแจ้งรายละเอียดของปัญหาแล้ว ทางทีมงานจะรีบดำเนินการแก้ไข และติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด
  4. ทางบริษัท Gen Play ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการทุกกรณี หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ได้รับแจ้งเข้ามาไม่เป็นความจริง

Please Wait!

Please wait... it will take a second!